Όροι Χρήσης - Hosting

Διάβασε τους Όρους Χρήσης που αφορούν το site και τις υπηρεσίες του Domtat.

Όροι Χρήσης & Προστασία Επιμέρους Δικαιωμάτων

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Η επιχείρηση με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΚΟΥΡΗΣ, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αραπάκη αρ. 6, με ΑΦΜ: 144699155 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Τηλ. Επικοινωνίας: 2111210010, email: info@domdat.com, η οποία από εδώ και στο εξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως ΕΤΑΙΡΙΑ, διαθέτει ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες Διαδικτύου [φιλοξενία ιστοσελίδων (Web hosting, WordPress Hosting, VPS Hosting), καταχώρηση και διαχείριση ονομάτων χώρου (domain names), παροχή email, χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών (SSL), Τεχνική Υποστήριξη], που από εδώ και στο εξής χάριν συντομίας θα αναφέρονται ως ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

 2. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου, των προιόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως Πελάτης, υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή στους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει η Εταιρία. Οι παρόντες όροι έχουν ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε νόμιμη διαδικασία. Ο Πελάτης που δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των προιόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

 3. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς τους ΠΕΛΑΤΕΣ για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη. Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερωθεί για την αλλαγή των όρων χρήσης και συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, αποδέχεται αυτόματα τους τροποποιημένους όρους.

 4. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” και “ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οποιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα καλύψουν τις απαιτήσεις του ΠΕΛΑΤΗ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η ΕΤΑΙΡΙΑ αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Είναι αποκλειστική ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι οιΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καλύπτουν τις ανάγκες του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αναβάθμισης και βελτίωσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όποτε η ΕΤΑΙΡΙΑ κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

 5. Η χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον ΠΕΛΑΤΗ προϋποθέτει την εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ σύνδεση στο Διαδίκτυο (Internet) και χρήση φυλλομετρητή (browser) ο οποίος είναι συμβατός με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο -ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

 1. Η χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ παρέχεται προς τον ΠΕΛΑΤΗ, έπειτα από την αποπληρωμή συνδρομής, η οποία καλύπτει τη συντήρηση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τη φιλοξενία τους στο διαδικτυακό εξυπηρετητή (Server). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα να επιλέξει το χρονικό διάστημα που επιθυμεί από τα πακέτα που παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΊΑ και να καταβάλει προκαταβολικά την αντίστοιχη συνδρομή, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΕΤΑΙΡΊΑΣ.

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ καταβάλλει πάντοτε το τίμημα, το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα πληρωμής (έξοδα εμβάσματος μέσω τράπεζας κλπ), βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΊΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ, οπότε συνιστάται στον ΠΕΛΑΤΗ, πριν προβεί σε ανανέωση συνδρομής, να ελέγξει ξανά τους τιμοκαταλόγους. Η ΕΤΑΙΡΊΑ διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή που αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους της. Η ευνοϊκότερη τιμή ισχύει μόνο κατά την περίοδο της προσφοράς και ενδεχομένως να μην ισχύει για επόμενες ανανεώσεις.

 1. Επτά (7) ημέρες πριν τη λήξη του πακέτου που έχει αγοράσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, η ΕΤΑΙΡΊΑ ενημερώνει κάθε ΠΕΛΑΤΗ αν ενδιαφέρεται για ανανέωση της συνδρομής. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος κι έπειτα από τη σχετική ενημέρωση από την ΕΤΑΙΡΙΑ προς τον ΠΕΛΑΤΗ, αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν προβεί σε ανανέωση της συνδρομής του η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής χρήσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον εν λόγω ΠΕΛΑΤΗ. Ειδικότερα, διευκρινίζεται πως για ένα μήνα μετά τη διακοπή της συνδρομής θα δίνεται στον ΠΕΛΑΤΗ το δικαίωμα πρόσβασης στα καταχωρισθέντα στοιχεία, όχι όμως και δικαίωμα ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ, δηλαδή δικαίωμα να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει τα αρχεία αυτά σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΊΑ για την πληρωμή του, να ελέγξει ότι η ΕΤΑΙΡΊΑ έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε την υπηρεσία για την οποία πλήρωσε. Σε περίπτωση, κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΊΑ δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία πληρωμής, έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας προς τον ΠΕΛΑΤΗ, χωρίς να έχει καμία απολύτως ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν από τη διακοπή των υπηρεσιών της προς τον ΠΕΛΑΤΗ.

 1. Μετά την ενημέρωση από τον ΠΕΛΑΤΗ για την πληρωμή και τη διασταύρωση με την τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΊΑ υποχρεούται να εκδώσει το αντίστοιχο τιμολόγιο και να το αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του ΠΕΛΑΤΗ. Εξ αυτού του λόγου ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει κατά την παραγγελία να συμπληρώνει τα ακριβή στοιχεία τιμολόγησής του (επωνυμία επιχείρησης, έδρα/διεύθυνση, επάγγελμα/δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία νόμιμου – φορολογικού εκπροσώπου / διαχειριστή νομικού προσώπου) ή όποιο άλλο τυχόν στοιχείο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει για την έκδοση του τιμολογίου και στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την ΕΤΑΙΡΊΑ σχετικά με τις αλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΊΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του ΠΕΛΑΤΗ για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο. Αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την ΕΤΑΙΡΊΑ, η ΕΤΑΙΡΊΑ έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία, καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή τη συναλλαγή.

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΊΑ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην οποία θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια ή όποιο άλλο τρόπο επικοινωνίας υποδεικνύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ρητά ότι ευθυνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο ίδιος για τη μη έγκαιρη και μη ομαλή πρόσβαση του στην προκειμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρόσβαση του ΠΕΛΑΤΗ σε αυτήν είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του και ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται με το να διαφυλάσσει από την κακή χρήση ή /και μη πρόσβαση τρίτων σε αυτή.

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών προς την ΕΤΑΙΡΊΑ με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει ή θα ορίσει στο μέλλον η ΕΤΑΙΡΊΑ και θα μπορεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ να ενημερώνεται μέσω του λογαριασμού του. Ειδικότερα, ως τρόποι πληρωμής διατίθενται:

– Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου που υποδεικνύεται κάθε φορά από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες που τον αφορούν και που μπορεί να προκύψουν από ενδιάμεσες υπηρεσίες πληρωμών βαρύνουν τον ίδιο. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

– Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking) μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στις συμβεβλημένες τράπεζες που παρουσιάζονται εδώ . Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται με τις τυχόν προμήθειες των τραπεζών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

14. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δίνει στον ΠΕΛΑΤΗ το δικαίωμα δοκιμής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τον πρώτο μήνα συνδρομής. Εντός του ως άνω διαστήματος, το οποίο είναι μάλιστα και διπλάσιο από τις 14 ημέρες που προβλέπεται από την νομοθεσία ως διάστημα άσκησης του δικαιώματος ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να εξετάσει, αν οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καλύπτουν τις ανάγκες του. Αν διαπιστώσει ότι οι ανάγκες του δεν καλύπτονται, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να μην προχωρήσει σε ενεργοποίηση/ανανέωση της συνδρομής. Διαφορετικά, λογίζεται πως οι ανάγκες του ΠΕΛΑΤΗ καλύππτονται και η ΕΤΑΙΡΊΑ έχει το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορά την τρέχουσα συναλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 1. Η ΕΤΑΙΡΊΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιάζονται στους ΠΕΛΑΤΕΣ κατά τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με το Διαδίκτυο (Internet). Η ΕΤΑΙΡΊΑ δεν είναι υπεύθυνη για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) από τον πάροχο που έχει επιλέξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

 1. Η ΕΤΑΙΡΊΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που προκαλείται ή συνδέεται με:

α. φυσικές καταστροφές, λόγους ανωτέρας βίας, ευθύνη τρίτων και άλλες περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της ΕΤΑΙΡΊΑΣ όπως κυβερνητικές δραστηριότητες, πολέμους, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλες συγκρούσεις, αποκλεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, επιθέσεις τρίτων ή ιών κ.α.

β. Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας.

γ. Πράξεις ή παραλείψεις του ΠΕΛΑΤΗ, οποιαδήποτε αμέλεια, κακή μεταχείριση, ή χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 1. O ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα βασίζεται μερικώς ή αποκλειστικώς στην ΕΤΑΙΡΙΑ για backup των αρχείων του ή να αξιώνει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του. Είναι αποκλειστική υποχρέωση κι ευθύνη του Πελάτη να δημιουργεί και να αποθηκεύει (σε τοποθεσία εκτός των servers της ΕΤΑΙΡΙΑΣ), ένα backup των ιστοσελίδων του ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά πριν από κάθε επερχόμενη συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η ΕΤΑΙΡΙΑ.

 1. Μέσω των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους ή να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων (websites), των οποίων οι σύνδεσμοι (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς οΠΕΛΑΤΗΣ αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να απευθύνεται.

 1. Σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 και 14 του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδει ή αποθηκεύει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στους εξυπηρετητές της, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Ακόμη, δεν υφίσταται ευθύνη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ως φορέας παροχής υπηρεσιών) όσον αφορά τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μεταδίδονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της, έπειτα από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, αφού η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών, δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

 2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί και δηλώνει ρητά ότι με τη χρήση των υπηρεσίων της εταιρίας, παραιτείται από κάθε μελλοντική αξίωση ή διεκδίκηση νομικής, οικονομικής ή άλλης φύσης που θα μπορούσε να εγείρει προς την ΕΤΑΙΡΙΑ εξαιτίας των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν από το λογαριασμό του Πελάτη μέσω του δικτύου ή των υπηρεσιών της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, με ή χωρίς τη συναίνεση του ΠΕΛΑΤΗ ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

 1. Επιπροσθέτως, ο ΠΕΛΑΤΗΣ ρητώς δηλώνει ότι δεσμεύεται δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί οιαδήποτε εξωδικαστική κλήση, μήνυση ή αγωγή ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία κατά της Εταιρίας, η οποία πηγάζει από ενέργειες του ΠΕΛΑΤΗ ή την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται, όπως αφενός, παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία υπέρ της Εταιρίας και αφετέρου να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης καθώς για και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προβεί η Εταιρία εξαιτίας του (δικαστικά έξοδα, αμοιβές τρίτων κτλ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και κατά τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αυτής οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

α) με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,

β) για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο,

γ) για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους ή πέραν των ορίων ή/και του σκοπού που έχει δοθεί η συγκατάθεση

δ) με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τρίτους.

 1. Η ΕΤΑΙΡΊΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ολικά ή μερικά) από τον ΠΕΛΑΤΗ και / ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε περίπτωση που υπάρξει αναφορά (report) ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή υποπέσει με οιονδήποτε τρόπο στην αντίληψή της ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως, η ΕΤΑΙΡΊΑ έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον ΠΕΛΑΤΗ ή να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από άλλους ΠΕΛΑΤΕΣ της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ παρεμποδίζει τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τρίτους.

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να κάνει λελογισμένη χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται.
  Πιο συγκεκριμένα:
  – Το μέγιστο πλήθος των αρχείων του να μην ξεπερνά τις 200.000 (max inodes 200.000).
  – Να μην χρησιμοποιεί σε σταθερή βάση περισότερο από 15% των πόρων του συστήματος. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται από τον Πελάτη στον server ξεπερνούν το ποσοστό αυτό η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς σχετική ενημέρωση.
  – Να μην εκτελεί αρχεία όπως IRC, IRC bots, chat δαίμονες, .exe κλπ . Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms. Αυτά συνήθως καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό πόρων απο το σύστημα και έτσι βλάπτουν τα υπολοιπα accounts που φιλοξενούνται σε αυτό. Κατ’ εξαίρεση επιτρεπονται τα java chat τα οποία τρέχουν στο σύστημα κάθε χρήστη και όχι στον server ή αυτά που φιλοξενούνται σε ειδικούς chat servers εκτώς συστήματος.
  – Να μην εκτελεί εφαρμογές torrent, file-sharing & peer-to-peer. Απαγορεύεται η φιλοξενία διακινούμενων αρχείων στο δίκτυο της Εταιρίας.
  – Να μην εκτελεί gaming servers.
  – Να μην εκτελεί προγράμματα που “τρέχουν” στο υπόβαθρο του συστήματος. Δεν επιτρέπουμε στους χρήστες να “εγκαταστήσουν” προγράμματα που τρέχουν ΣΥΝΕΧΩΣ στο υπόβαθρο του συστήματος.
  – Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήπτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην εταιρία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον Πελάτη.
  Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας.
  Απαγορεύεται: η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, πολλαπλές φιλοξενίες που καταλήγουν σε ένα IP ή domain name το οποίο παρέχουμε, sites με banners, γραφικά ή cgi’s προγράμματα τα οποία δουλεύουν στο χώρο που παρέχουμε αλλά χρησιμοποιούνται απο άλλα domains sto Internet, sites που προσφέρουν download αρχεία (Oποιοδήποτε site στο οποίο 20% ή παραπάνω από το μηνιαία κίνηση δεδομένων είναι από τα Downloads )
  – Να μη διαπράττει παράνομη χρήση, όπως spamming, brute forcing, hacking, dos attacking και άλλες παράνομες ενέργειες. Ως spamming, θεωρούμε τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες χωρίς την θέλησή τους. Ο τρόπος αυτός είναι κατακριτέος, στην συνείδηση ολόκληρης της κοινότητας των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το ΙΝΤΕΡΝΕΤ και βλάπτει την φήμη και αξιοπιστία και του Πελάτη αλλά και της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαμαρτυρίας για spamming, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού από τον οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και ο πελάτης να δώσει τις ανάλογες εξηγήσεις. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει πότε μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως “spamming”. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων του Πελάτη και των ενεργειών του, στις αρμόδιες αρχές.

 2. Αναφορικά με την Πολιτική και τα Όρια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμφωνούνται τα ακόλουθα:

– Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται τα 1.300 Emails ανά ώρα ως Μέγιστο Όριο Εξερχόμενης αλληλογραφίας. To όριο αυτό αφορά σε πακέτα Shared και Reseller hosting. Αυτό ισχύει, επίσης, για τις λίστες ομαδικής αλληλογραφίας (newsletters). Ενα domain μπορεί να στέλνει έως 300 μηνύματα σε οποιαδήποτε ώρα. Εφόσον υπερβείτε το όριο αυτό θα αρχίσετε να λαμβάνετε ένα bounceback μύνημα που θα δηλώνει ότι το email σας έχει επισημανθεί ως spam λόγω υπέρβασης του ορίου 300 emails ανά ώρα. Σε αυτή την περίπτωση περιμένετε μέχρι την επόμενη ώρα για να συνεχίσετε την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

– Δεν επιτρέπονται Λίστες πάνω από 1.500 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ώρες αιχμής. Κάθε λίστα που περιέχει πάνω από 1.500 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπονται μόνο σε ώρες εκτός αιχμής για να μην επιβαρύνεται ο mail server. Ωρες μη αιχμής ορίζονται, οι ημέρες Σάββατο και Κυριακή, και από τις 22:00 μ.μ. έως τις 6:00 π.μ. της επομένης για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή. Κάθε λίστα μεγαλύτερη από 3.000 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτεί VPS ή Dedicated Server. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να στείλουν 7.200 μηνύματα την ημέρα (300 emails ώρα x 24 ώρες) σε πακέτα Shared και Reseller hosting.

– Κάθε λίστα παραληπτών μαζικών email στους VPS servers της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:

– Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λίστες με email χρηστών που έχουν αγοράσει από τρίτους, ΧΩΡΙΣ χωρίς τη συγκατάθεση των παραληπτών.

– Πρέπει κάθε εγγεγραμμένος χρήστης στη λίστα παραληπτών, να έχει αποδεχτεί την αποστολή newsletters από τον κάτοχο της λίστας, διά της μεθόδου double opt-in, δηλ. με επιβεβαίωση της εγγραφής του στο newsletter κάνοντας κλικ σε σχετικό σύνδεσμο που θα του σταλεί μετά το αρχικό αίτημα.

– Γενικά, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεσμεύεται να τηρεί Κανόνες Αντι-SPAM κατά την αποστολή ομαδικής αλληλογραφίας και ειδικότερα, τα σταλθέντα μηνύματα πρέπει να:
– είναι αναγνωρίσιμα ως διαφημιστικά.
– περιλαμβάνουν ένα μηχανισμό διαγραφής.
– έχουν μια έγκυρη φυσική email διεύθυνση ως διεύθυνση αποστολής.

– Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε μαζικού ταχυδρομείου και λίστας παραληπτών που δεν σέβονται τους ανωτέρω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ή μεταγενέστερη ενημέρωση του αποστολέα του.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να αποζημιώσει και απαλλάσσει την ΕΤΑΙΡΙΑ, ενδεικτικά, για τυχόν βλάβες, απώλειες, ευθύνες, και έξοδα σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας που, κατά περίπτωση, διέπει τη χρήση των email υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΛΗΞΗ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ –
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Το παρόν συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων και οποτεδήποτε, χωρίς αιτία. Η ΕΤΑΙΡΊΑ δεν υποχρεούται σε επιστροφή του χρηματικού ποσού που έχει καταβάλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη παροχής των υπηρεσιών, ήτοι αζημίως, σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ διακόψει τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή η διακοπή προέλθει από την ΕΤΑΙΡΊΑ σε περίπτωση παραβάσεως των παρόντων Όρων Χρήσης από τον ΠΕΛΑΤΗ ή παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.

 2. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η ΕΤΑΙΡΊΑ διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΕΛΑΤΗ και δικαιούται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να διαγράψει από τους servers της τις αντίστοιχες εγγραφές και αρχεία του ΠΕΛΑΤΗ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 3. H ΕΤΑΙΡΊΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον ΠΕΛΑΤΗ κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού μιας ιστοσελίδας από έναν server της ή τερματισμό κάποιας άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά υπηρεσίας ή των αρχείων σε λογαριασμό δεν χρεώνεται, εκτός αν οι ενέργειες επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου δημιουργείται στην Εταιρία διοικητικό κόστος.

 4. Στην περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η ΕΤΑΙΡΊΑ έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (backup) στον ΠΕΛΑΤΗ.

 5. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του (backup) και την ανανέωση αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι ο ίδιος βαρύνεται με την υποχρέωση να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην ΕΤΑΙΡΊΑ εκτός των διαδικτυακών τόπων και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και ότι η ΕΤΑΙΡΊΑ δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων.

 6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, εφόσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας, θα πρέπει να το δηλώσει ρητώς στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν λάβει απαντητικό email επιβεβαίωσης από την ΕΤΑΙΡΙΑ θα πρέπει να επικοινωνήσει και τηλεφωνικώς με την ΕΤΑΙΡΙΑ.

 7. Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του ΠΕΛΑΤΗ λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου ή λόγω λήξης της ισχύς της πιστωτικής κάρτας, οι υπηρεσίες που παρέχει η ΕΤΑΙΡΊΑ είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει, ιδιαίτερα αν αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΤΑΙΡΙΑ είτε τηλεφωνικώς στο Τηλ. Επικοινωνίας: 2111210010 είτε μέσω email: info@domdat.com.

 2. Συμφωνείται πως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που θα ανακύψει από παράβαση κάποιου όρου του παρόντος Συμφωνητικού, είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών, εφόσον εξαντληθούν οι εναλλακτικοί τρόποι εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (όλως ενδεικτικώς αναφερόμενα και ουδόλως περιοριστικά: συμβιβασμός, Διαμεσολάβηση, Δικαστική Μεσολάβηση, Διαιτησία).

ΜΕΡΟΣ Β’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών της με τα Δεδομένα του υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ (α) καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσεως των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καταβάλλει το ποσό της Συνδρομής, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και (β) συμμορφώνεται με όλους τους παρόντες όρους. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και δεν μεταβιβάζονται, ούτε άλλως παραχωρείται στον ΠΕΛΑΤΗ καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

 2. Όλο το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ συμπεριλαμβανομένων – όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς- του ονόματος, του λογότυπου, των εικόνων, γραφικών (interface, preface, etc), φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων βίντεο, ηχογραφήσεις, γραφικά, κώδικα προγραμματισμού σε γλώσσα Javascript, HTML & PHP, κλπ. και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κύριο των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της εφαρμογής με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Σε καμία περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση του περιεχομένου της εφαρμογής δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

 3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους και κατά τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεν δικαιούται να:

α) παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει είτε άμεσα είτε έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

β) επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα

από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

γ) χρησιμοποιεί τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, πέραν των ήδη συμφωνημένων,

δ) επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους,

ε) αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

στ) αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΊΑΣ,

ζ) χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα των διαδικτυακών τόπων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, καθώς και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αυτής και των λειτουργιών της.

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΊΑ έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με: (1) παραβίαση των παρόντων όρων από τον ίδιο ή τους προστιθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών, αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Με την αγορά υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η ΕΤΑΙΡΊΑ για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την ιδιότητά της η ΕΤΑΙΡΊΑ ως πάροχoς υπηρεσιών λογισμικού. Η ΕΤΑΙΡΊΑ, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της/φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλο και αναλογικό για τον Πελάτη προϊόν/υπηρεσία. Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρία ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 1. Η Εταιρία διατηρεί κρυπρογραφημένα και σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

 2. Διευκρινίζεται, μάλιστα, αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ διακόψει τη χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΣ και επιθυμήσει να τη χρησιμοποιήσει ξανά μετά από ένα χρονικό διάστημα (και ιδίως, πέραν του ενός έτους), οφείλει να γνωρίζει πως θα παραλάβει την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κενή δεδομένων και πολύ πιθανόν να μην υφίσταται η δυνατότητα ανάκτησης των ήδη καταχωρισμένωμν αρχείων ή δεδομένων.

 1. Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

το δικαίωμα πρόσβασης (να μάθει ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους),

– το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων),

το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ),

το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),

το δικαίωμα φορητότητας (να λάβει ο ΠΕΛΑΤΗΣ τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του δικαιώματος πιθανόν είναι να οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του ΠΕΛΑΤΗ και σε μη παροχή υπηρεσιών από την ΕΤΑΙΡΙΑ, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν), καθώςπιθανόν να μην λειτουργεί η υπηρεσία χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του ΠΕΛΑΤΗ (υποκειμένου των δεδομένων).

 1. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον ΠΕΛΑΤΗ, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@domdat.com, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

 1. Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

 1. Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ επιτρέπουν στον ΠΕΛΑΤΗ την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων, καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Έχοντας υπόψιν ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, δηλαδή Δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου, όπως το όνομα, ο αριθμός της ταυτότητάς τους, δεδομένα θέσης, αριρμοί πιστωτικών καρτών, κλπ., οφείλει να εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή του, να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια διαφύλαξης αυτών και ιδίως να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα:
  1) για να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων,
  2) ότι η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς στα πλαίσια των συναλλαγών και υπηρεσιών που παρέχει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, πάντα σεβόμενος το ενωσιακού και του εθνικό μας δίκαι
  3) ότι ενημερώνει και συμβουλεύει τους υπαλλήλους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους ή τους όποιους τυχόν προστηθέντες αυτού.καθώς και,
  4) αν δεν έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει ο ίδιος, του συνίσταται η πρόσληψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ο οποίος θα μεριμνά και επιτηρεί ότι τηρούνται όλα τα ανωτέρω.

 2. Με δεδομένο ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ, μέσω των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, μεταξύ των άλλων και εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων, αναγνωρίζεται πως ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί διαμέσου των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως επίσης για την τήρηση των σχετικών κατά τον νόμο προβλέψεων αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των δεδομένων που καταχωρεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για τη διαγραφή των Δεδομένων από τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στην ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

 3. Επίσης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ διατηρεί πάντα το δικαίωμα, και αντιστοίχως την υποχρέωση να πληροφορεί στους συναλασσομένους του, να μπορούν απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες καταχωρούνται στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια χρήσης τ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

1) Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση κάθε ΠΕΛΑΤΗ είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται από τον ΠΕΛΑΤΗ του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στις πληροφορίες και τα δεδομένα του. Στον ΠΕΛΑΤΗ δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης των κωδικών πρόσβασης από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών πρόσβασης ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Ο Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password) είναι κρυπτογραφημένος και η ΕΤΑΙΡΙΑ ή οι εργαζόμενοί της σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση στον Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και δεν ευθύνονται για τη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται ο ΠΕΛΑΤΗΣ να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης του (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης προτείνεται να χρησιμοποιούνται όχι μόνο γράμματα και αριθμοί αλλά και σύμβολα κατά τη δημιουργία του μυστικού κωδικού ασφαλείας (password).

2) Εξασφάλιση του Απορρήτου των Δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον ΠΕΛΑΤΗ στην ΕΤΑΙΡΊΑ είναι εμπιστευτικές και η ΕΤΑΙΡΊΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο, όταν κρίνεται αναγκαίο και απολύτως αποκλειστικά για σκοπούς εντός του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί συστήματα κρυπρογράφησης (128 bit encryption SSL (Secure Socket Layer) και ασφάλειας (Πρωτοκόλλου SSL), ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που καταχωρούνται και μεταφέρονται μεταξύ client (web browser του χρήστη) και server είναι κρυπτογραφημένες και δε μπορούν να υποκλαπούν.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ΠΕΛΑΤΩΝ και ΜΟΝΟ όποτε αυτό είναι αναγκαίο και μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης του ΠΕΛΑΤΗ.

Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

3) Εξαγωγή Δεδομένων σε αρχεία και Αντίγραφα Ασφαλείας

Παρέχεται η δυνατότητα στον ΠΕΛΑΤΗ να εξάγει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί, σε αρχεία τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αποθηκεύονται στον υπολογιστή του ΠΕΛΑΤΗ ή/και να εκτυπώνονται για την τήρηση φυσικού αρχείου (δικαίωμα φορητότητας).

Κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη σε τακτά χρονικά διαστήματα να εξάγει όλα τα δεδομένα που καταχωρεί στην ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σε αρχεία και να τα αποθηκεύει σε δικά του αποθηκευτικά μέσα (υπολογιστές, εξωτερικούς δίσκους κ.λπ.), καθώς και να τα εκτυπώνει για την τήρηση φυσικού αρχείου.

Αντίστοιχα, η ΕΤΑΙΡΊΑ ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας (σε ηλεκτρονική μορφή των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των ΠΕΛΑΤΩΝ που χρησιμοποιούν τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων λόγω κακής χρήσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον ΠΕΛΑΤΗ, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της ΕΤΑΙΡΊΑΣ, έπειτα από γραπτό αίτημα του ΠΕΛΑΤΗ, μπορούν να επαναφέρουν στην εφαρμογή δεδομένα από τα αντίγραφα ασφαλείας, με την επιφύλαξη των υπ’ αριθμόν 37 και 38 όρων. Όμως η ΕΤΑΙΡΊΑ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι τα αντίγραφα ασφαλείας είναι πλήρως ενημερωμένα την στιγμή που τα ζητάει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας δεν περιέχουν όλα τα δεδομένα που είχε καταχωρήσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πριν την απώλειά τους.

Ευρετήριο