Περιγραφή Υπηρεσίας Hosting

Διάβασε τους Όρους Χρήσης που αφορούν το site και τις υπηρεσίες του Domtat.

Περιγραφή Υπηρεσίας Hosting 

Α. Περιγραφή Υπηρεσίας Hosting – Όροι Χρήσης

1. H ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω του διαδικτυακού τόπου της παρέχει στους πελάτες της, την πρόσβαση και τη χρήση των υποδομών της μέσω του Διαδικτύου, με τη μορφή συνδρομών σε υπηρεσίες φιλοξενίας διαδικτυακών ιστοσελίδων και εφαρμογών εμπορικής ή εκπαιδευτικής χρήσης.

Με αυτές τις συνδρομές υπηρεσιών, οι Πελάτες μπορούν να αποστέλλουν, να αποθηκεύουν και να μεταφορτώνουν στους εξυπηρετητές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διαδικτυακή τους προβολή, επικοινωνία και λειτουργία της επιχείρησής τους ή για κάθε νόμιμη (κι επιτρεπόμενη από την ΕΤΑΙΡΙΑ όπως ορίζεται με τους Παρόντες Όρους Χρήσης) ιδιωτική χρήση.

2. Υπηρεσίες & Υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει τις υπηρεσίες της ως έχουν, χωρίς άλλη υποχρέωση (όπως την εκπαίδευση για τη χρήση τους), πέραν της καλής λειτουργίας τους & της παροχής τεχνικής Υποστήριξης σε περιπτώσεις προβλημάτων του μηχανημάτων, των λογισμικών που έχει εγκαταστήσει σε αυτά της ή του δικτύου της.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του εικονικού διακομιστή του και του Πίνακα Ελέγχου του.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιλέγει ημέρες και ώρες με τη λιγότερη δυνατή χρήση του διαδικτύου σε ώρα Ελλάδος για τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και του δικτύου της, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό δεδομένων των συνθηκών και των απαιτήσεων των εργασιών της.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του στις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων λογισμικών, διαδικτυακών εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών διαδικτύου που έχουν εγκατασταθεί στους servers της ΕΤΑΙΡΙΑ.

3. Υποχρεώσεις Πελατών

3.1 Γενικές Υποχρεώσεις

O Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω Όρους Χρήσης:

 • Με την πρόσβαση στο σύστημα της ΕΤΑΙΡΙΑ, την εγγραφή, ή με οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ, ο Συνδρομητής, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την πρόσβαση, την εγγραφή ή τη χρήση των υπηρεσιών, με την παρούσα δηλώνει και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχει σε σχέση με την εν λόγω εγγραφή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με κυριότητα των δικτυακών τόπων, domain names και λογαριασμών, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις σε κάθε λεπτομέρεια. Σε άλλη περίπτωση και αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι αληθινά ή πραγματικά, η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη, τις παραγγελίες και τυχόν ενεργοποιημένες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί προς τον χρήστη.

 • Ο Πελάτης βεβαιώνει και συμφωνεί ότι 1) το υλικό που θα “ανεβάζει” στους εξυπηρετητές της ΕΤΑΙΡΙΑ θα είναι καθαρό από ηλεκτρονικούς ιούς και κενά ασφαλείας στον προγραμματιστικό του κώδικα 2) δε χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΙΑ για να λειτουργήσει 3) θα είναι νόμιμο και δε θα παραβιάζει καμία διεθνή ή εγχώρια νομοθεσία και πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 • Η εξοικείωση και η εκμάθηση των λειτουργιών του Plesk Panel, του Η/Υ του πελάτη, του Outlook Express και λοιπών προγραμμάτων email, των Internet Explorer/ Firefox/ Chrome κλπ, των FTP προγραμμάτων, του Joomla/WordPress κλπ είναι αποκλειστική ευθύνη κι υποχρέωση του Πελάτη.

 • Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του server στην ΕΤΑΙΡΙΑ, ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα μπορούσε καλή τη θελήσει και κατ’ εξαίρεσιν (εάν η ίδια το επιθυμεί) να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ζητήματα.

 • Για να κάνει ο Πελάτης ένα εύκολο και καλό ξεκίνημα, θα πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο στην γνωριμία με τις λειτουργίες των ιστότοπων της ΕΤΑΙΡΙΑ και των υπηρεσιών της web hosting και domain names, να διαβάσει προσεκτικά κάθε email με οδηγίες χρήσης και να τις ακολουθεί πιστά.

 • O Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑ για την κατασκευή, συντήρηση, καθαρισμό από Ιούς και κενά ασφαλείας, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του web site στον χώρο φιλοξενίας που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά και κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας.

 • Ο Πελάτης φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη ως προς την επιλογή Ονομάτων Πρόσβασης (user names) και Κωδικών Πρόσβασης, όπως επίσης για τη χρήση τους μόνο από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα και μόνο για τις ανάγκες του. Οι Κωδικοί Πρόσβασης επιβάλλεται να μην είναι προβλέψιμοι και οι Χρήστες πρέπει να διαφυλάσσουν το απόρρητο των Κωδικών Πρόσβασής τους και να μην τους γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας, διαρροής ή κλοπής των κωδικών πρόσβασης των Χρηστών που διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής, η ΕΤΑΙΡΙΑ δε φέρει ουδεμία ευθύνη και ο Πελάτης έχει την απόλυτη ευθύνη απενεργοποίησης του κωδικού που εκλάπη, απωλέσθη, ή διέρρευσε. O Πελάτης υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε θετική και αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την ανωτέρω αιτία στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή και σε τρίτους.

 • Είναι αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του Πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mySQL queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η ΕΤΑΙΡΙΑ) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της ΕΤΑΙΡΙΑ.

 • Είναι αποκλειστική υποχρέωση κι ευθύνη του Πελάτη να δημιουργεί και να αποθηκεύει (σε τοποθεσία εκτός των servers της ΕΤΑΙΡΙΑ), ένα backup των ιστοσελίδων του ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά πριν από κάθε επερχόμενη συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η ΕΤΑΙΡΙΑ.

 • Ο Πελάτης οφείλει να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας στις ιστοσελίδες του έπειτα από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η ΕΤΑΙΡΙΑ.

 • O Πελάτης οφείλει να κάνει τακτικό έλεγχο της συνολικής χρήσης του χώρου και της κίνησης του domain του και ειδικά των αρχείων που κάνουν την περισσότερη χρήση. Έτσι αν διαπιστώσει απότομη ή ανεξήγητη αύξηση στο χώρο του δίσκου ή στην κίνηση δεδομένων του site του, θα μπορέσει να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει την αιτία. Ο λόγος μπορεί να είναι πχ hotlinking ενός αρχείου του site του από ένα άλλο website (κλοπή traffic) ή ότι ο λογαριασμός web hosting του έχει πέσει θύμα κακόβουλου χρήστη/hacker (επειδή πχ έχει βάλει πολύ εύκολους κωδικούς στο FTP του ή χρησιμοποιεί παλιά και ανασφαλή έκδοση του Joomla/OsCommerce κ.α.) και έχουν ανεβάσει και διακινούνται αρχεία στο web hosting πακέτο του που είναι άσχετα με το site του.

 • O Πελάτης οφείλει να κρατάει τις mySQL βάσεις του βελτιστοποιημένες (optimized, ψάξτε στην Google για “optimize mySQL” και “optimize mySQL queries”) και σε μικρό μέγεθος και τα ερωτήματα προς τις βάσεις δεδομένων (mySQL queries) απλές και σύντομες, για το καλό της απόδοσης του server και της ιστοσελίδας του.

 • Ανάλογα με τον τύπο hosting που έχει ο Πελάτης, συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αποδέχεται τους Ειδικούς Όρους που διέπουν κάθε είδους υπηρεσία hosting (Shared/ Reseller/ VPS/ Dedicated Server Hosting) που περιγράφονται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Β. Όροι χρήσης VPS Hosting

1. Περιγραφή Υπηρεσιών

1.1. Oρισμός υπηρεσίας

Ο Virtual Private Server (VPS) είναι ένα απομονωμένος, εικονικός, αυτόνομος server μέσα σε έναν γονικό dedicated server. Αντίθετα με το κοινό shared hosting, οι VPS είναι πλήρως απομονωμένοι μεταξύ τους, προστατεύοντας τα δεδομένα τους κι έχουν το δικό τους μερίδιο στο χώρο δίσκου, CPU, RAM, κίνηση δεδομένων του γονικού Server. Κανένας VPS δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί όλους τους πόρους του server, αφού ορίζονται ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα χρήσης πόρων για κάθε έναν VPS.

1.2. Δυνατότητες

Το VPS hosting προσφέρει την υψηλότερη απόδοση και μεγάλες δυνατότητες διαχείρισης.

Κάθε VPS server μπορεί να:

 • Διαθέτει το δικό του χώρo και αρχεία, τους δικούς του χρήστες και processes και το δικό του πλήρες root access.

 • Έχει τις δικές του IP διευθύνσεις, port numbers, tables και αυτόνομους κανόνες filtering και routing.

 • Έχει τα δικά του αρχεία διαμόρφωσης του διακομιστή (server configuration) files για το λειτουργικό σύστημά του και μπορεί να στεγάζει κάθε είδους εφαρμογές και λογισμικά (software).

 • Έχει τις δικές του εκδόσεις των βιβλιοθηκών του συστήματος (system libraries) και ο διαχειριστής του μπορεί να αλλάζει τα ήδη υπάρχοντα libraries.

 • Διαγράψει, να προσθέσει ή να αλλάξει οποιοδήποτε αρχείο, συμπεριλαμβανομένων καιτων αρχείων του /root, να εγκαταστήσει τις δικές του εφαρμογές ή να αλλάξει τις ήδη υπάρχουσες root εφαρμογές. Για παράδειγμα, στον ίδιο φυσικό server, κάθε VPS μπορεί να τρέχει διαφορετική διανομή του Linux.

 • Έγκαταστήσει οποιαδήποτε διαδικτυακή εφαρμογή ανοικτού κώδικα (open source web application) κι οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή θέλει ο διαχειριστής του, αρκεί να είναι συμβατή με το Λειτουργικό και τις επιμέρους τεχνολογίες που τρέχουν στο VPS.

 • Επανεκκινήσει/διακόψει τη λειτουργία του όποτε θέλετε μέσα από το VPS Control Panel.

 • Έχει τον E-mail Server που θέλει ο Πελάτης, πχ τον Qmail ή τον Postfix.

 • Μπορεί να έχει τον Web Server που προτιμά o Πελάτης (πχ τον Apache web server ή τον LiteSpeed web server).

1.3. Oρισμός managed υπηρεσιών

Η managed (διαχειριζόμενη) υπηρεσία (στο vps hosting) σημαίνει μια δέσμη μέτρων κατά την αρχική εγκατάσταση του server και συγκεκριμένο τρόπο στη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του server.

1.4. Καθήκοντα ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε κάθε νέο VPS server που παρέχει στους πελάτες της, η Εταιρεία φροντίζει για τα παρακάτω:

 • Αρχική εγκατάσταση server και μέτρων ασφαλείας στα υψηλότερα standards της αγοράς

 • Εγκατάσταση και ρύθμιση firewall APF (Advanced Policy Firewall) και BFD (Brute Force Detection).

 • Η εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου web Spider ή Indexer.

 • Ενημέρωση με τα νέα micro-updates του Plesk.

 • Κατ’ απαίτηση αναβαθμίσεις σε OS, Plesk, php, mySQL (και όπου δεν προβλέπεται ασυμβατότητα μεταξύ τους). Η αναβάθμιση των kernel, php, mySQL κ.α. μπορεί να γίνει και από τον πελάτη με την εντολή: yum update (από το command line), κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρεία (για να ΜΗΝ αναβαθμιστούν, πχ το kernel ή η php, υπάρχει η εντολή: yum –exclude=php\* update και yum –exclude=kernel\* update αντίστοιχα).

 • Τεχνική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα που αφορούν στo υλικό/δικτύωση/λογισμικό του server.

1.5. Υποχρεώσεις Πελάτη

 • Αναβάθμιση των ανοιχτού λογισμικού εφαρμογές (π.χ. Joomla, WordPress κλπ) και τα πρόσθετά τους (add-ons, components, templates).

 • Απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη να κρατάει σε εβδομαδιαία βάση OFFLINE αντίγραφα ασφαλείας για τα sites που φιλοξενεί στο server του (δηλαδή να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των sites του μέσα από το server του και να τα αποθηκεύει στον τοπικό του Ηλεκτρονικό Υπολογιστή).

 • Υποστήριξη των πελατών που φιλοξενεί στο server του. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν παρέχει υποστήριξη απευθείας στους πελάτες του Ενοικιαστή server αλλά μόνο στον ίδιο τον Ενοικιαστή server.

 • Να αναβαθμίζουν τακτικά κι άμεσα όλες τις web εφαρμογές (π.χ. Joomla, WordPress, OsCommerce κλπ) που έχουν στο server τους στην τελευταία τους έκδοση,

 • να αναβαθμίζουν όλα τα plugins, add-ons, themes, extensions που έχουν εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε Joomla, Drupal, WordPress κλπ site στο server τους

 • Να ελέγχουν και να αλλάζουν σταδιακά όπου χρειάζεται τους κωδικούς τους (email, ftp, κωδικοί εισόδου σε Admin κλπ) ώστε να συμμορφώνονται στον κανόνα: τουλάχιστον 10 με 12 χαρακτήρες με λατινικά γράμματα, αριθμούς, σύμβολα (@, #, %, &, * κλπ)

 • Να ελέγχουν τον προγραμματιστικό κώδικα των sites που φιλοξενούν (php, mySQL, asp κλπ) και να διορθώσουν κενά ασφαλείας που τυχόν περιέχουν.

 • Να ασφαλίσουν με κωδικό και να περιορίσουν την πρόσβαση σε όποιες φόρμες επικοινωνίας, φόρμες ανεβάσματος αρχείων ή σελίδες εισόδου στη διαχείριση εφαρμογών (πχ Joomla admin) που έχουν στα sites τους.

 • Να ελέγχουν συχνά και να καθαρίζουν τους Η/Υ που έχουν πρόσβαση στο server τους για τυχόν ύπαρξη ιών και malware (Spybot Search & Destroy κλπ).

 • Nα συμβουλεύονται τα Εγχειρίδια χρήσης του Plesk/linux server ή να μας συμβουλεύονται πριν κάνουν επεμβάσεις στο server τους.

1.6. Oρισμός unmanaged υπηρεσιών

Στην εξαιρετική περίπτωση που η Εταιρία συμφωνήσει να παρέχει έναν unmanaged (μη διαχειριζόμενο από την ίδια) VPS ή Dedicated server στον Πελάτη, αυτό σημαίνει την παροχή μιας δέσμης μέτρων κατά την αρχική εγκατάσταση του server και κατόπιν, την πλήρη απουσία τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του server σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος και εγκατεστημένων λογισμικών του server, παρά μόνο για θέματα μηχανικής ή δικτυακής βλάβης, κατόπιν γραπτού αιτήματος του πελάτη.

2. Περιορισμός ευθύνης

2.1 Περιορισμός ευθύνης VPS

Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρό θέμα ως συνέπεια της μή τήρησης των παραπάνω κανόνων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή και οριστικής παύσης των υπηρεσιών της χωρίς επιστροφή του ποσού που εισέπραξε για αυτές.

Η Εταιρεία δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για την οποιαδήποτε μερική ή ολική απώλεια δεδομένων των sites του Κατόχου server, των email του και των βάσεων δεδομένων του, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, είτε αυτό οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, είτε στο Datacenter που φιλοξενεί το server, σε αστοχία του συστήματος λήψης κι επαναφοράς backup, είτε σε ενέργειες του προσωπικού της Εταιρεία ή εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία προκειμένου να εγκαταστήσει, να συντηρήσει ή να αναβαθμίσει τις εφαρμογές που τρέχουν στον server του πελάτη.

2.2. Σκοπός της πολιτικής υποστήριξης

Ο σκοπός της πολιτικής αυτής δεν είναι η Εταιρεία να εκμεταλλευτεί οικονομικά τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις αλλά να διασφαλίσει την ίδια υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης σε όλους τους πελάτες της ανεξαιρέτως και να πιέσει προς την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Δυστυχώς αρκετοί Πελάτες/ενοικιαστές servers αφήνουν χωρίς επαρκή ή τη στοιχειώδη κάλυψη (διορθώσεις σε κενά ασφαλείας, αναβαθμίσεις σε τελευταία έκδοση, χρήση εύκολων κωδικών, χρήση Η/Υ μολυσμένων με ιούς/malware) τα sites και τις εφαρμογές που φιλοξενούν. Θεωρούν ότι ο Πάροχος του Hosting, είναι ο υπεύθυνος για την ανίχνευση, μελέτη και επίλυση των θεμάτων ασφαλείας. Αυτή η θεωρία είναι λάθος, άδικη προς τον Πάροχο και μή αποδεκτή. Η ασφάλεια ενός server επηρεάζεται από το περιεχόμενο που ανεβάζει ο Πελάτης και από τις πρακτικές που ακολουθεί (ισχυροί κωδικοί email/ftp/admin, συχνές αναβαθμίσεις, συγγραφή ασφαλούς κώδικα).

Η τήρηση αυστηρότατων κανόνων ασφαλείας σε ένα server και στους Η/Υ που έχουν πρόσβαση σε αυτόν, είναι το Α και το Ω για την εύρυθμη λειτουργία των sites που φιλοξενεί και οι Πελάτες καλούνται τους πελάτες μας να τους εφαρμόζουν διαρκώς, σε συνεργασία με το διαχειριστή του δικτύου ή/και τον προγραμματιστή τους. Το προσωπικό της Εταιρεία θα είναι πάντα στο πλευρό των πελατών της για ότι χρειαστούν σε θέματα τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης, αλλά πρέπει όλοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν στο σοβαρότατο θέμα της ασφάλειας των συστημάτων που διαχειριζονται.

3. Αντίγραφα Ασφαλείας

3.1 Παροχή managed backup

Η Eταιρεία κρατάει ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των δεδομένων όσων ιστοτόπων, που φιλοξενούνται σε συνδρομές Linux VPS Ηosting.

3.2 Συχνότητα λήψης

Linux VPS Hosting: Κάθε 7 ημέρες, έως και 21 ημέρες πίσω.

3.3 Υποχρέωση Πελάτη

Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δε θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και να αξιώνει ή να απαιτεί από την Εταιρεία να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του.

3.4 Επαναφορά διαγραμμένου hosting

Δυνατίτητα επαναφοράς των αρχείων σε λογαριασμό Linux VPS hosting παρέχεται με το αντίστοιχο κόστος επιπλέον του κόστους της μηνιαίας συνδρομής του και εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας του λογ/σμού του.

4. Απόδοση IP διευθύνσεων

4.1 Αιτιολόγηση

Για την απόδοση dedicated/Ιδιωτικών IP διευθύνσεων πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, απαιτείται Αιτιολόγηση Χρήσης της IP (IP Justification, δηλαδή τεχνική αναφορά για την χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από την RIPE (Reseaux IP Europeens) της οποίας η Εταιρεία είναι επίσημο μέλος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για dedicated IP εάν η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής ή βάσει της τρέχουσας χρήσης των διαθέσιμων IP διευθύνσεων στο αποθεματικό της Εταιρίας.

5. Μεταφορές ιστοσελίδων

5.1 Περιγραφή και τιμολόγηση μεταφορών

Στη Managed τεχνική υποστήριξη των VPS δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορές ιστοσελίδων (migrations) από άλλους servers, οι οποίες βαρύνονται με το ανάλογο κόστος.

Κατά τη μεταφορά ενός domain μεταφέρονται τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων του domain και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και συστάσεις προς τον πελάτη, προκειμένου το website να λειτουργήσει σωστά στο νέο server.

Τα subdomains λογίζονται σαν κανονικά sites και χρεώνονται με το ανάλογο κόστος.

Οι email λογαριασμοί και τα περιεχόμενά τους ΔΕΝ μεταφέρονται, παρά μόνο αν μας ζητηθεί από τον πελάτη. Θα πρέπει να μας δοθεί κεντρική (root) πρόσβαση στον άλλο server και χρεώνονται με το ανάλογο κόστος.

5.2 Αποστολή newsletters

Η αποστολή μαζικού ταχυδρομείου στους VPS επιτρέπεται εφ’ όσον οι λίστες παραληπτών είναι έγκυρες και οι παραλήπτες έχουν δηλώσει οικειοθελώς το email τους και αποδεχτεί τη λήψη ενημερωτικών/διαφημιστικών email από το συγκεκριμένο αποστολέα, με δυνατότητα άμεσης απεγγραφής τους από αυτή.

5.3 Συμμόρφωση λιστών παραληπτών

Κάθε λίστα παραληπτών μαζικών email στους VPS servers της Εταιρεία θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λίστες με email χρηστών που έχουν αγοράσει από τρίτους, ΧΩΡΙΣ χωρίς τη συγκατάθεση των παραληπτών.

Επίσης, θα πρέπει κάθε εγγεγραμμένος χρήστης στη λίστα παραληπτών, να έχει αποδεχτεί την αποστολή newsletters από τον κάτοχο της λίστας, διά της μεθόδου double opt-in, δηλ. με επιβεβαίωση της εγγραφής του στο newsletter κάνοντας κλικ σε σχετικό σύνδεσμο που θα του σταλεί μετά το αρχικό αίτημα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε οποιοδήποτε μαζικό ταχυδρομείο και λίστα παραληπτών δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς προηγούμενη ή μεταγενέστερη ενημέρωση του αποστολέα του.

Ο πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί λίστες τρίτων για να αποστέλλει ανεπιθύμητα emails σε οποιονδήποτε. Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και απαλλάσσει την Εταιρεία, ενδεικτικά, για τυχόν βλάβες, απώλειες, ευθύνες, και έξοδα σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας που, κατά περίπτωση, διέπει τη χρήση των email υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Α. Περιγραφή Υπηρεσίας Hosting – Όροι Χρήσης

Ευρετήριο

Α. Περιγραφή Υπηρεσίας Hosting – Όροι Χρήσης